Õppekorraldus

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. Üldsätted

 Teenuse pakkuja on Meistritase OÜ (registrikood 16086788) koolituskeskus, edaspidi nimetatud “Meistritase” või “Koolituskeskus”.
1.1. Meistritase lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusetele, õppekorralduse alustest, põhikirjast, ettevõtte ärieetikast, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks.
1.2. Meistritase koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust erinevates valdkondades.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides või veebikeskkonnas (online).
1.4. Täienduskoolitus toimub koolituskalendri alusel.
1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi lähtuva õppekava alusel.
1.6. Koolitus toimub eesti või vene keeles.
1.7. Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Meistritase kodulehel www.meistritase.eu.
1.8. Õppetöö toimub koolitustena või päevase grupi vormis.
1.9. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

2. Õppekava

2.1. Õppekava on koostatud kooskõlas täiskasvanute koolituse seadusega ja vastavalt täienduskoolituse standardile esitatud nõuetele.
2.2. Meistritase koolituste õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) Õppekava nimetus
2) Õppe alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimusteks õpiväljendite saavutamisel
3) Õppe kogumaht auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
4) Õppesisu
5) Õppe-eesmärk
6) Õpiväljundid
7) Õppekeskkonna kirjeldus
8) Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
9) Koolituse läbiviimiseks vajaliku õppe kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus
10) Õppe lõpetamise tingimused ja vastavad dokumendid

3. Õppekvaliteet

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused:
3.1. Õppekavade kvaliteedi tagamine
3.1.1. õppekavad on koostatud vastavalt TäKS- i ja täienduskoolituse standardi nõuetele
3.1.2. õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.
3.2. Koolitajate kvaliteedi tagamine
3.2.1. täienduskoolitust viivad läbi vastava kutseharidusega või erialase koolitusega ja erialase töökogemusega koolitajad
3.2.2. täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatelt on nõutav täiskasvanute koolitamise kogemus – koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse muuhulgas õppijate tagasiside põhjal
3.3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
3.3.1. on olemas vajalik materiaalne baas koolituste korraldamiseks selleks sobivates ja tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides
3.3.2. õppegruppide suurus varieerub sõltuvalt koolituse sisust eesmärgiga tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
3.4. Tagasiside kogumine ja tegevuste analüüs.
3.4.1. Tagasisidet osalejatelt kogutakse pärast iga koolituse lõppemist nii paberkandjal kui ka koolituskeskuse kodulehe ja Facebook´i konto kaudu.
3.4.2. Tagasiside, õpitulemuste ja koolitajate tähelepanekute analüüs on aluseks koolituskeskuse arengusuunade väljatöötamiseks.

4. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Meistritase kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:
Nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress.
Isikukood on vajalik tulevikus vastava tõendi või tunnistuse väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.
3.2. Lisainfo: Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

5. Õppemaksu kehtestamine ja sellest vabastamine.

4.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Meistritase OÜ pidaja.
4.2. Koolituse eest tasumine toimub ettemaksuarve alusel ja hiljemalt koolituse läbiviimise esimeseks päevaks.
4.3. Koolituse ajal õppemaksu ei tõsteta.
4.4. Õppemaks on kohustuslik ning selleks vabastamiseks põhjusi ei ole. Koolituste eest ei tasu ainult need õpilased, kelle koolituse läbimist rahastab Eesti Töötukassa.

6. Koolitusele registreerimine

5.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreerida. Registreerida saab internetis (www.meistritase.eu Registreerimisvorm), täites vastavasisulise registreerumisvormi koos vajalike andmetega või e-posti teel saavuta@meistritase.eu või telefoni teel telefon +372 5186491, +372 5069687.

5.2. Täiendavat informatsiooni koolituse kohta saab e-posti teel või helistades Meistritase telefonil.

5.3. Õppijal on õigus saada informatsiooni koolituse kohta veebiaadressil www.meistritase.eu, e-posti teel saavuta@meistritase.eu või telefoni teel +372 5186491, +372 5069687.

7. Koolitusest loobumine

6.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel saavuta@meistritase.eu.
6.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse ettemaks 100% ulatuses.
6.3. Koolituse loobumise teatamisel 1-3 päeva enne koolituse algust ettemaksu ei tagastata.
6.4. Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppemaksu ei tagastata.
6.5. Juhul kui koolituse käigus ilmneb mõjuv põhjus, mis takistab õppijal koolituse jätkamist (nt haigestumine, perekondlikud põhjused, tööga seotud põhjused vms), siis Koolituskeskus võtab vastu otsuse selle kohta, kas õppija võib tulevikus osaleda kooli poolt korraldaval samasisulisel koolitusel.
6.6. Õppija on kohustus viivitamatult teavitada Koolituskeskust juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb.

8. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

7.1. Päevase grupi õppija arvatakse Koolituskeskusest välja õppuri sooviavalduse alusel, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab Koolituskeskus läbi üksikjuhtumi põhiselt.
7.2. Õppija on lõpetanud Koolituskeskuse valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami tulenevalt koolituse õppekavast.

9. Õppija kohustused ja õigused

8.1. Õppijal on õigus:
8.1.2. Saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
8.1.3. Saada teavet ja informatsiooni koolituse õppekava ja õppekorralduse kohta.
8.1.4. Nõuda õppemaksu tagastamist Koolituskeskuse süül ära jäänud koolituse eest.
8.1.5. Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu. Omal soovil lahkumisel koolituse ajal enne õppeperioodi lõppu õppemaksu ei tagastata.
8.1.6. Saada koolituse lõpus lõputesti arvestuse või eksami sooritamist kinnitav kooli tunnistus.
8.2. Õppija on kohustatud:
8.2.1. Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendid ja kooli vara.
8.2.2. Tasuma õppemaksu arvel kajastanud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.
8.2.3. Tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja Koolituskeskuse töötajate korraldustele.

10. Vaidluste lahendamise kord

9.1. Koolituskeskuse ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.